Expansions for Coulomb wave functions

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper we derive a number of expansions for Whittaker functions, regular and irregular Coulomb wave functions. The main result consists of a new expansion for the irregular Coulomb wave functions of orders zero and one in terms of regular Coulomb wave functions. The latter expansions are especially useful with a view to the numerical computation of irregular Coulomb wave functions.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-59
Aantal pagina's9
TijdschriftMathematics of Computation
Volume23
Nummer van het tijdschrift105
DOI's
StatusGepubliceerd - 1969

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expansions for Coulomb wave functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit