Existence and uniqueness of solutions to a mathematical model predicting service life of concrete structures

T. Aiki, A. Muntean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-129
TijdschriftAdvances in Mathematical Sciences and Applications
Volume19
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit