Existence and exponential mixing of infinite white $\alpha$-stable systems with unbounded interactions

L. Xu, B. Zegarlinski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Samenvatting

We study an infinite white $alpha$-stable systems with unbounded interactions, and prove the existence of a solution by Galerkin approximation and an exponential mixing property by an $alpha$-stable version of gradient bounds.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1994-2018
TijdschriftElectronic Journal of Probability
Volume15
Nummer van het tijdschrift65
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Existence and exponential mixing of infinite white $\alpha$-stable systems with unbounded interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit