Excluding a group-labelled graph

J.F. Geelen, B. Gerards

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This paper contains a first step towards extending the Graph Minors Project of Robertson and Seymour to group-labelled graphs. For a finite abelian group G and G-labelled graph G, we describe the class of G-labelled graphs that do not contain a minor isomorphic to G.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)247-253
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series B
Volume99
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Excluding a group-labelled graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit