Exchange processes in spirophosphoranes with a dioxaphosphorinane ring : a carbon-13 and proton NMR study

P.J.J.M. van Ool, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Variable temperature 13C and 1H NMR studies have revealed the equatorial-apical preference of dioxaphosphorinane rings in pentacoordinated trigonal bipyramidal spirophosphoranes.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-219
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume102
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exchange processes in spirophosphoranes with a dioxaphosphorinane ring : a carbon-13 and proton NMR study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit