Exact solutions and stability of rotating dipolar Bose-Einstein condensates in the Thomas-Fermi limit

R.M.W. Bijnen, van, A.J. Dow, D.H.J. O'Dell, N.G. Parker, A.M. Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exact solutions and stability of rotating dipolar Bose-Einstein condensates in the Thomas-Fermi limit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie