Exact solution of the reflexion problem in non-linear optics

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exact solution of the reflexion problem in non-linear optics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.