Exact solution of the reflexion problem in non-linear optics

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
139 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-65
Aantal pagina's1
TijdschriftPhysics letters
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit