Evaluation of the influence of mechanical activation on physical and chemical properties of municipal solid waste incineration sludge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of the influence of mechanical activation on physical and chemical properties of municipal solid waste incineration sludge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen