Evaluation methods of standard software with respect to their effectiveness

H.H. Martin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)249-261
TijdschriftInternational Journal of Production Economics
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit