Estimation of topological entropy via the direct lyapunov method

A.Y. Pogromski, Alexey Matveev

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This paper deals with the problem of estimation of the topological entropy for non-autonomous systems of differential equations via the second (direct) Lyapunov method. The main result of the paper is illustrated by examples concerning the Lorenz system and Duffing oscillator.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1937-1959
  Aantal pagina's22
  TijdschriftNonlinearity
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimation of topological entropy via the direct lyapunov method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit