Estimation of the offspring mean of a supercritical or near-critical size-dependent branching process

N. Lalam, C. Jacob

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimation of the offspring mean of a supercritical or near-critical size-dependent branching process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde