Estimates of stability and propagation of errors in non-linear inverse problems; with applications to delay time tomography and noise scattering transformations

H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-84
Aantal pagina's2
TijdschriftProgress in Geophysics
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit