Error estimates for a time discretization method for the Richards' equation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-160
TijdschriftComputational Geosciences
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit