Erratum to "Motion of a vortex filament in the local induction approximation : reformulation of the Da Rios-Betchov equations in the extrinsic filament coordinate space"

B.K. Shivamoggi, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1084-1084
Aantal pagina's1
TijdschriftPhysics Letters A
Volume376
Nummer van het tijdschrift10-11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit