Equilateral point sets in elliptic geometry

J.H. van Lint, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

721 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-348
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit