Equation of state and specific heats of U-C-F gas mixtures at high temperatures and pressures

W. Boersma-Klein, J. Kistemaker, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-88
TijdschriftHigh Temperature Science
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit