EPR evidence for ruthenium variable valence states in active oxidative catalysts

J. Kiwi, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)579-582
TijdschriftChemical Physics Letters
Volume126
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit