Enzyme mimic displaying oscillatory behavior. Oscillating reduction of Manganese(III) Porphyrin in a membrane-bound Cytochrome P-450 model system

Albertus P.H. Schenning, Jeffrey H. Lutie Spelberg, Martijn C.F. Driessen, Marcus J.B. Hauser, Martinus C. Feiters, Roel Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12655-12656
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume117
Nummer van het tijdschrift50
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit