Enhanced terahertz extinction of single plasmonic antennas with conically tapered waveguides

M.C. Schaafsma, H. Starmans, A. Berrier, J. Gómez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhanced terahertz extinction of single plasmonic antennas with conically tapered waveguides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie