Enhanced settling of nonheavy inertial particles in homogeneous isotropic turbulence: The role of the pressure gradient and the Basset history force

M.A.T. van Hinsberg, H.J.H. Clercx, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enhanced settling of nonheavy inertial particles in homogeneous isotropic turbulence: The role of the pressure gradient and the Basset history force'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Rekenkunde