Engineering the Phases and Heterostructures of Ultrathin Hybrid Perovskite Nanosheets

Yan Sun, Yao Yin, Mike Pols, Jingxian Zhong, Zhen Huang, Bowen Liu, Jinqiu Liu, Wei Wang, Hongguang Xie, Guixiang Zhan, Zishu Zhou, Wei Zhang, Pengcheng Wang, Chenyang Zha, Xiaohong Jiang, Yinjie Ruan, Chao Zhu, Geert Brocks, Xiaoyong Wang, Lin Wang (Corresponding author)Jianpu Wang, Shuxia Tao, Wei Huang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Engineering the Phases and Heterostructures of Ultrathin Hybrid Perovskite Nanosheets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen