Engineering sensor proteins

Maarten Merkx, Bradley D. Smith, Michael Jewett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3089-3091
Aantal pagina's3
TijdschriftACS Sensors
Volume4
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 dec 2019

Citeer dit