Energy shifts and the S matrix in degenerate perturbation theory

M.A.J. Michels, L.G. Suttorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1321-1323
TijdschriftJournal of Physics A: Mathematical and General
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit