Energy performance of personalized heating: Numerical case study for a medium sized office building including different envelope qualities and climates

M. Vesely (Corresponding author), R.P. Kramer, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Energy performance of personalized heating: Numerical case study for a medium sized office building including different envelope qualities and climates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen