Energy dissipation during stationary flow of suspensions of hydrophilic and hydrophobic glass spheres in organic liquids

A.J.G. Diemen, van, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
183 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)318-336
TijdschriftJournal of Colloid and Interface Science
Volume86
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit