Enantioselective adsorption of ibuprofen and lysine in metal-organic frameworks

Rocio Bueno-Perez, Ana Martin-Calvo, Paula Gómez-Álvarez, Juan J. Gutiérrez-Sevillano, Patrick J. Merkling, Thijs J.H. Vlugt, Titus S. van Erp, David Dubbeldam, Sofia Calero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This study reveals the efficient enantiomeric separation of bioactive molecules in the liquid phase. Chiral structure HMOF-1 separates racemic mixtures whereas heteroselectivity is observed for scalemic mixtures of ibuprofen using non-chiral MIL-47 and MIL-53. Lysine enantiomers are only separated by HMOF-1. These separations are controlled by the tight confinement of the molecules.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10849-10852
Aantal pagina's4
TijdschriftChemical Communications, ChemComm
Volume50
Nummer van het tijdschrift74
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 aug. 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Enantioselective adsorption of ibuprofen and lysine in metal-organic frameworks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit