Empty pseudo-triangles in point sets

H.K. Ahn, S.W. Bae, M.J. Kreveld, van, I. Reinbacher, B. Speckmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

We study empty pseudo-triangles in a set P of n points in the plane, where an empty pseudo-triangle has its vertices at the points of P, and no points of P lie inside. We give bounds on the minimum and maximum number of empty pseudo-triangles. If P lies inside a triangle whose corners must be the convex vertices of the pseudo-triangle, then there can be between T(n2) and T(n3) empty pseudo-triangles. If the convex vertices of the pseudo-triangle are also chosen from P, this number lies between T(n3) and T(n6). If we count only star-shaped pseudo-triangles, the bounds are T(n2) and T(n5). We also study optimization problems: minimizing or maximizing the perimeter or the area over all empty pseudo-triangles defined by P. If P lies inside a triangle whose corners must be used, we can solve these problems in O(n3) time. In the general case, the running times are O(n6) for the maximization problems and O(nlogn) for the minimization problems.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2205-2213
TijdschriftDiscrete Applied Mathematics
Volume159
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Empty pseudo-triangles in point sets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit