Elektroforese, een scheidingstechniek alleen voor eiwitten?

F.M. Everaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

307 Downloads (Pure)

Samenvatting

Elektroforese is een verzamelnaam voor een aantal scheidingstechnieken (analytisch en preparatief), die gebruikt worden om zowellaagmoleculaire als hoogmoleculaire stoffen, in oplossing, kwalitatief en kwantitatief te analyseren. Daar de scheiding plaats vindt onder invloed van een elektrisch veld, moeten de te scheiden stoffen een elektrische lading hebben.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-26
TijdschriftChemisch Weekblad Magazine
Nummer van het tijdschriftJuni
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit