Electronic mode of control to obtain increased torque and improved power factor from an asynchronous machine

J.D. Wyk, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  142 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  It is indicated that, by changing the electronic switching mode of the rotor current of an induction machine, it is possible to operate the machine at improved (capacitive) power factors and increased torque, or conversely at lower effective current and capacitive power factors at rated torque.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)399-401
  Aantal pagina's3
  TijdschriftElectronics Letters
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift13
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic mode of control to obtain increased torque and improved power factor from an asynchronous machine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit