Electronic memory effects in diodes of zinc oxide nanoparticles in a matrix of polystyrene or poly(3-hexylthiophene)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

93 Citaten (Scopus)
190 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic memory effects in diodes of zinc oxide nanoparticles in a matrix of polystyrene or poly(3-hexylthiophene)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie