Electron transfer reactions between trivalent phosphorus compounds and activated ketones

G. Boekestein, W.G. Voncken, E.H.J.M. Jansen, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron transfer reactions between trivalent phosphorus compounds and activated ketones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry