Electron transfer reactions between trivalent phosphorus compounds and activated ketones

G. Boekestein, W.G. Voncken, E.H.J.M. Jansen, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron transfer reactions between trivalent phosphorus compounds and activated ketones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen