Electron spin resonance investigations of platinum supported on Al2O3 and TiO2

T. Huizinga, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-176
TijdschriftJournal of Physical Chemistry
Volume87
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit