Electrochemical quartz crystal microbalance measurements of CO adsorption and oxidation on Pt in various electrolytes

W. Visscher, J.F.E. Gootzen, A.P. Cox, J.A.R. Veen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
223 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)533-547
TijdschriftElectrochimica Acta
Volume43
Nummer van het tijdschrift5-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit