Electrochemical oscillators: an experimental study of the indium/thiocyanate oscillator

M.T.M. Koper, J.H. Sluyters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
247 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-72
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry
Volume303
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit