Electrochemical behaviour of iodide at a rotating platinum disk electrode in methanol

J.C. Verhoef, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-438
TijdschriftElectrochimica Acta
Volume23
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit