Electrocatalysis of cathodic oxygen reduction by metal phthalocyanines. Part I. Introduction, cobalt phthalocyanine as electrocatalyst: experimental part

F.T.B.J. Brink, van den, W. Visscher, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)
183 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)283-304
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry
Volume157
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit