Electrical transport properties of beta-bismuth molybdate Bi2Mo2O9

L. Boon, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Results are given for the electrical conductivity and ionic transport numbers of polycrystalline, sintered ß-Bi2Mo2O9 in the temperature region 300oC to 650oC and at partial oxygen pressures of 1-10-6 bar. The material shows mixed conductivity over the whole temperature and pressure region. The oxygen pressure dependence is explained by an acceptor controlled behaviour, with copper impurities and oxygen vacancies as the dominating defects
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-389
TijdschriftEuropean Journal of Solid State and Inorganic Chemistry
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrical transport properties of beta-bismuth molybdate Bi2Mo2O9'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit