Electrical properties of yttrium iron garnet

R. Metselaar, P.K. Larsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

494 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-444
TijdschriftProceedings of the International School of Physics Enrico Fermi
Volume70
Nummer van het tijdschriftPhys. Magn
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit