Electrical conduction in dynamical disordered synthetic semiconductors

G.J. Kramer, H.B. Brom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6085-6097
TijdschriftJournal of Physics C: Solid State Physics
Volume21
Nummer van het tijdschrift36
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit