Electric field and temperature in a target induced by a plasma jet imaged using Mueller polarimetry

E.T. Slikboer, A. Sobota, O. Guaitella, E. Garcia-Caurel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electric field and temperature in a target induced by a plasma jet imaged using Mueller polarimetry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie