Efficient Propagation Techniques for Handling Cyclic Symmetries in Binary Programs

M.J. van Doornmalen, Christopher Hojny

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftINFORMS Journal on Computing
DOI's
StatusE-publicatie vóór gedrukte publicatie - 2024

Citeer dit