Efficient optimal overlap removal: algorithms and experiments

W. Meulemans (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
290 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient optimal overlap removal: algorithms and experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics