Efficient approximation of the Struve functions Hn occurring in the calculation of sound radiation quantaties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4154-4160
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume140
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2016

Citeer dit