Efficiency enhancement calculations of state-of-the-art solar cells by luminescent layers with spectral shifting, quantum cutting, and quantum tripling function

O.M. Kate, ten, M. Jong, de, H.T.J.M. Hintzen, E. Kolk, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficiency enhancement calculations of state-of-the-art solar cells by luminescent layers with spectral shifting, quantum cutting, and quantum tripling function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie