Effects of thermal fluctuations in the fragmentation of a nanoligament

X. Xue, M. Sbragaglia, L. Biferale, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of thermal fluctuations in the fragmentation of a nanoligament'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie