Effects of surface and structural properties of carbons on the behavior of carbon-supported molybdenum catalysts

J.M. Solar, F.J. Derbyshire, V.H.J. Beer, de, L.R. Radovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of surface and structural properties of carbons on the behavior of carbon-supported molybdenum catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen