Effects of solvent and ionic medium on the kinetics of axial ligand substitution in vitamin B12. Part VI.Partial molar volumes of some cobalamin derivates

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-30
TijdschriftInorganica Chimica Acta
Volume125
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit