Effects of film drying on the surface segregation and phase separation of amphiphilic block copolymers in a solvent-borne coating formulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftTBD
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftXX
StatusIn voorbereiding - 2021

Citeer dit