Effects of eye contact and iconic gestures on message retention in human-robot interaction

E.T. Dijk, van, E. Torta, R.H. Cuijpers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Samenvatting

The effects of iconic gestures and eye contact on message retention in human-robot interaction were investigated in a series of experiments. A humanoid robot gave short verbal messages to participants, accompanied either by iconic gestures or no gestures while making eye contact with the participant or looking away. Results show that the use of iconic gestures aids retention of the verb to which the action-depicting gestures pertain. The various expected effects of eye contact were not supported by the data. Implications of these results for the design of interaction modalities between robots and people are discussed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)491-501
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational Journal of Social Robotics
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of eye contact and iconic gestures on message retention in human-robot interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit